بلیدر و بریدر

پارچه های بریدر برای جذب مقدار اضافه رزین از لمینیت استفاده می شود. این پارچه ها، همچنین اجازه می دهند که هوا یا هر ماده فرار دیگر، قبل یا هنگام سیکل پخت، تخلیه شود.