سیلانت تیپ

از سیلانت تیپ برای چسباندن وکیوم بگ به قالب استفاده می شود که مانع از ورود هوا به سیستم شود.