فیلم جداکننده سوراخ دار

این فیلم، قطعه کامپوزیت را پس از پخت، از لایه وکیوم بگ جدا می کند و سوراخ های آن به این دلیل است که مقدار معینی رزین اضافه از لمینیت به بریدر راه پیدا کند.

این فیلم ها  در عرض های مختلف قابل عرضه اند.