فیلم وکیوم بگ

فیلم های وکیوم بگ برای سیل کردن کامل قطعه کامپوزیتی در حال پخت استفاده می شود.

این فیلم ها در عرض های 2 تا 10 متر قابل عرضه اند.