قالبسازی

رزین اپوکسی جهت ابزار سازی Tooling Epoxy resin

این رزین های اپوکسی، جهت ساخت مدل، فیکسچر و قالب مورد استفاده قرار می گیرند.