پارچه سوزنی (مت)

این پارچه از ریختن خرده های الیاف شیشه با طول تقریبی 25 تا 50 میلی متر بصورت تصادفی روی یک سطح بدست می آید.

این پارچه ها بصورت پودری و روغنی می باشند.