پوشش صنعتی

رزین اپوکسی برای پوشش Coating Epoxy resin

برای پوشاندن لایه های داخل مخازن جهت جلوگیری از خوردگی مناسب می باشد.