ژلکوت

رزین اپوکسی برای ژلکوت Gelcoat Epoxy resin

ژلکوت اپوکسی دارای کاربردهای متنوعی در صنایع دریایی، انرژی باد، خودرویی و قالبسازی دارد. این رزین ها مقاومت خوبی در برابر عوامل محیطی از خود نشان می دهند.