داکرون

این پارچه های لطیف که روی قطعه لمینیت شده قرار می گیرند، یک سطح تمیزو بافتی که بدون آلودگی می باشند بوجود می آورند که قطعه را برای رنگ کردن و چسباندن مناسب می کنند.